top of page
Image by Toa Heftiba

VACATURE

Zorgverantwoordelijke/psycholoog

Binnen welke kaders ben ik werkzaam?

De zorgverantwoordelijken zijn onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van directeur belast met leidinggevende taken op het gebied van diagnostiek en hulpverlening en verrichten de hieruit voortvloeiende werkzaamheden op het terrein van ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het pedagogisch en behandelbeleid. Dit met inachtneming van de beleidskaders op het gebied van organisatie, accommodatie, hulpverlening en personeelsbeleid.

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

De zorgverantwoordelijke is belast met de ontwikkeling, de vaststelling en de uitvoering van het pedagogisch en behandelbeleid met inachtneming van de beleidskaders van de voorziening en met het geven van inhoudelijke leiding en sturing aan meerdere organisatieonderdelen.

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

De zorgverantwoordelijke ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur.

De zorgverantwoordelijke geeft in een duale leiderschapsvorm tezamen met de verantwoordelijke verblijfsgroepen hiërarchisch leiding aan de verschillende teams en draagt de eindverantwoordelijkheid over het begeleidingsteam dagbesteding.

Wat moet ik bereiken?
Wat moet ik doen om de doelen te bereiken?
Beleidsontwikkeling

Beleid mee ontwikkelen, zodanig dat de organisatie beschikt over relevante en juiste informatie voor beleidsvorming en product- en dienstontwikkeling ten aanzien van de doelgroep. Relevante ontwikkelingen opvolgen binnen het eigen vakgebied opvolgen zodat het beleid aansluit bij de eisen die aan de organisatie gesteld worden.

 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, trends en behoeften, welke van invloed zijn op de doelgroep en de afdelingen.

 • Vertaalt dit naar mogelijkheden en consequenties voor de eigen organisatie en legt dit voor aan de directie ten behoeve van beleidsvorming/ jaarplan.

 • Adviseert de directie omtrent het te voeren beleid op het vakgebied.

 • Geeft mede vorm aan het beleid door te fungeren als brugfunctie tussen de leidinggevende en de medewerkers en beoordeeld voorstellen op realiseerbaarheid.

 • Adviseert de directie over verbeteringen ten aanzien van de (vakinhoudelijke) kwaliteit van de dienstverlening en ondersteuning aan de doelgroep.

Beleid implementeren en bewaken

Beleid implementeren en bewaken, zodanig dat de voor de afdeling geformuleerde inhoudelijke- en zorgdoelstellingen zijn behaald.

 • Vertaalt het organisatiebeleid in een afdelingsbeleid door middel van een jaarplan, inclusief inhoudelijk zorgwerking en individuele trajecten .

 • Voert het goedgekeurde jaarplan uit; draagt zorg voor de kwaliteit en de voortgang van activiteiten, bewaakt de uitvoering van de processen.

 • Bewaakt de goede bediening van kinderen/ jongeren en ouders, en de uitvoering van behandelplannen.

 • Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid en overlegt hierover met betrokkenen.

 • Rapporteert trimestrieel over de realisatie van de resultaatafspraken .

 • Evalueert naleving en resultaten van de afdeling, (gewijzigd) beleid en instrumentarium, signaleert en werkt verbeteringsmogelijkheden uit.

 • Initieert en neemt deel aan relevante overleg- en samenwerkingsvormen.

Afdeling aansturen

Afdeling aangestuurd, zodanig dat medewerkers zorginhoudelijk gemotiveerd, geïnspireerd en gecoacht zijn en hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen binnen een efficiënt en effectief werkende afdeling hebben gerealiseerd.

 • Schept randvoorwaarden voor het geven van sturing op resultaten en op individuele ontwikkeling in lijn met de organisatiedoelen.

 • Verwoordt verwachtingen richting de afdeling en trajectbegeleiders ten aanzien van de bijdrage aan het organisatieonderdeel.

 • Wisselt van stijl en gedrag om bewustwording bij anderen te realiseren in het kader van verdere professionele ontwikkeling.

 • Creëert een cultuur binnen de afdeling waarin conflicten en knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en op constructieve wijze worden opgelost.

 • Creëert de benodigde randvoorwaarden voor een gunstig leerklimaat binnen het organisatieonderdeel.

 • Stimuleert de interne afstemming en multidisciplinaire samenwerking over de grenzen van de afdeling om de patiënten optimaal te kunnen bedienen.

 • Zorgt voor de operationele uitvoering van de individuele trajecten van jongeren.

 • Organiseert het item dagbesteding (school en therapeutisch) planmatig en inhoudelijk .

Handelingsgerichte diagnostiek verrichten

Handelingsgerichte diagnostiek verrichten, zodanig dat een indicatie kan worden gesteld en/ of dat aan het gezin op een verantwoorde manier zorg en behandeling kan worden geboden.

 • Levert een bijdrage aan laagdrempelige en gezinsgerichte intakegesprekken met het gezin, werkt gedurende het hele traject met hen samen en beïnvloedt het gezin.

 • Verricht diagnostiek in het kader van de indicatiestelling en/ of in het kader van begeleiding/ behandeling van het gezin door het verrichten van gedragsobservaties en het interpreteren van diagnostisch onderzoek.

 • Stelt als lid van het multidisciplinaire team het diagnostisch bilan en stelt adviezen en indicaties op.

 • Registreert onderzoeksresultaten en draagt zorg voor de dossiervorming.

 • Koppelt de onderzoeksresultaten, mondeling en/ of schriftelijk, terug aan het gezin en de betrokken collega’s.

Interventies uitvoeren

De vastgestelde interventie is uitgevoerd zodat de gewenste
(behandel)doelstellingen bereikt zijn.

 • Voert interventies uit door inzet van passende activiteiten, al dan niet in groepsverband.

 • Bewaakt uitgezette lijn en behandelcontext; monitort de te behalen (therapeutische) doelen, signaleert hierbij afwijkingen in de behandelcontext en doet voorstellen ter verbetering.

 • Doet voorstellen ten behoeve van het al dan niet inschakelen van specialisten/ behandelaars.

 • Koppelt tijdig informatie terug aan het gezin en overige in- en externe betrokkenen.

 • Evalueert periodiek het effect van de therapeutische behandeling conform de gemaakte afspraken.

 • Zorgt voor een veilige en prettige omgeving voor de therapeutische behandeling.

Deskundigheid bevorderen

Deskundigheid bevorderderen, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden ten allen tijde actueel is en medewerkers op deskundige wijze zijn gecoacht, getraind, gestimuleerd en beschikken over de juiste kennis om hun werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied.

 • Begeleidt medewerkers bij hun professionalisering en in hun deskundigheid middels supervisie, intervisie, werkbegeleiding, collegiale consultatie en coaching. Geeft gerichte feedback en koppelt feedback terug naar het team verantwoordelijken/directie.

 • Fungeert als vraagbaak op inhoudelijk gebied voor de leidinggevenden en medewerkers binnen en buiten de organisatie en behandelt vakinhoudelijk complexe zaken.

 • Verzorgt voorlichting en kennisoverdracht (bijvoorbeeld door het bespreken van casuïstiek) op het eigen expertisegebied, zowel richting begeleiders/coördinatoren als ook andere in- en externe belanghebbenden.

 • Geeft interne trainingen/ opleidingen over wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het expertisegebied en signaleert knelpunten in de toepassing ervan.

 • Onderhoudt contacten met de opleidingsinstanties en/ of vakgroepen en wisselt relevante (wetenschappelijke) informatie en kennis uit.

 • Werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van passend zorgaanbod en methodieken.

 • Participeert in relevante lokale, regionale en landelijke overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.

Netwerk onderhouden en uitbreiden

Netwerk onderhouden en uitgebreid, zodanig dat relevante samenwerkingsrelaties zijn aangegaan en de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie optimaal bevorderd is.

 • Behartigt de belangen en vertegenwoordigt de organisatie in in- en externe contacten.

 • Bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante contacten en zet het netwerk actief in om de doelstellingen van de jongeren en de organisatie te realiseren.

 • Signaleert en onderzoekt mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden en brengt deze, na goedkeuring, tot stand.

 • Verzamelt en genereert actief informatie binnen regionale en/ of lokale netwerken en vertaalt deze naar relevante informatie voor de organisatie.

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?
 • Academisch+ werk- en denkniveau.

 • Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden.

 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen.

 • Kennis van het ontwikkelingspsychologie van het kind en de jongere

 • Ervaring in het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek.

 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen.

Specifieke functiekenmerken
 • waarnemen van avond-, nacht- en weekendpermanentie in beurtelings systeem

 • vervangt in een duale leidingsvorm de directeur bij diens afwezigheid

Benodigde competenties
 • Klantgerichtheid

 • Methodisch-planmatig werken

 • Samenwerking

 • Zelfhantering

 • Coachen en ontwikkelen

 • Delegeren

 • Initiatief

 • Innoverend vermogen

 • Kwaliteits en resultaatgericht zijn

 • Leervermogen

 • Netwerken

 • Richting geven

 • Stressbestendigheid

 • Visie

 • Verantwoordelijkheid

 • Zelfzorg

Interesse?

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe) medewerker aan een gedeeld doel. Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving. Bekijk hier ons medewerkersprofiel. Gerichte sollicitaties kunnen vanaf nu tot 28 april. Wij reageren snel, opstartdatum is bespreekbaar van nu tot augustus 2022

bottom of page