top of page
Image by Toa Heftiba

VACATURE

Nachtbegeleider

Binnen welke kaders ben ik werkzaam?

De jongerenbegeleider kenmerkt zich door het verrichten van werkzaamheden vanuit een pedagogisch kader binnen een groep van 6 jongeren in een residentiële setting. De jongerenbegeleider fungeert als mentor van individuele cliënten. Tevens kan de jongerenbegeleider het zorgtraject van een jongere coördineren en de zorgcontinuïteit bewerkstelligen. Hij kan praktische opvoedondersteuning en – advies geven aan het gezin/ systeem.

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

Het mee opstellen en realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe verlenen van complexe individuele en groepsbegeleiding, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen komen en een veilige opgroeisituatie voor de jongere is gerealiseerd. Het coördineren van het traject van 1 of meerdere jongeren. Het gericht inzetten van competenties/expertise verworven binnen het eigen vakgebied.(ergotherapie, orthopedagogie, psychiatrisch verpleegkunde)

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

De jongerenbegeleider ontvangt hiërarchisch leiding van de “verantwoordelijke verblijfsgroepen”.

De jongerenbegeleider geeft functionele aansturing aan iedereen die in het traject van zijn jongere betrokken is.

De jongerenbegeleider geeft zelf geen hiërarchische leiding maar kan in voorkomende situaties stagiaires functioneel begeleiden.

Wat moet ik bereiken?
Wat moet ik doen om de doelen te bereiken?
Coördineren van het zorgplan

Iedereen samenbrengen die betrokken is op de zorg van 1 jongere om het zorgplan mee opstellen, zodanig dat concrete (behandel)doelen en acties zijn geformuleerd.

 • Coördineert alle betrokkenen bij het opstellen en realiseren van het zorgplan dmv een methodische aanpak (oa rondetafelgesprekken)

 • Levert een bijdrage aan het opstellen van het plan van aanpak in samenwerking met het gezin/ systeem.

 • Adviseert, in samenspraak met relevante betrokkenen, over de best passende individuele en/ of groepsmethoden.

 • Begeleidt het gezin/ systeem bij het vertalen van het plan van aanpak in concrete acties en legt deze ter vaststelling voor aan het team met relevante betrokkenen.

 • Realiseert de individuele zorgcontinuïteit na Heem eventueel met hulp van derden (oa teams continuiteit, gedeelde trajecten,…)

Plan van aanpak mee opstellen, realiseren en evalueren

Plan van aanpak mee realiseren, zodanig dat de opgenomen doelstellingen zijn behaald.

 • Ondersteunt de jongere/het team/hetgezin/ systeem bij de uitvoering van het plan van aanpak door het bieden van complexe individuele en/ of groepsbegeleiding. 

 • Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren. 

 • Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met de jongere; gezin/ systeem en overige betrokkenen. Bewaakt de voortgang en adviseert aanpassingen in het plan van aanpak. 

 • Fungeert als mentor voor individuele jongeren. 

 • Biedt praktische ondersteuning en coacht de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op veilig en kansvol opgroeien. 

 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie. Reageert adequaat in crisissituaties. 

 • Draagt zorg voor het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding.

 • Begeleidt, coacht en instrueert collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op de groep, signaleert hierbij knelpunten en geeft deze door aan de verantwoordelijke verblijfsgroepen.

Kennis eigen vakgebied inzetten, delen en ontwikkelen

Houdt de eigen kennis actief op peil en deelt opgedane kennis met collega’s/ stagiaires/jongeren.

 • Zet methodisch de eigen expertise (ergo, psychiatrisch verpleegkunde, orthopedagogie) in tijdens begeleiding en in de omgang met jongeren en hun gezin/systeem

 • Volgt ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.

 • Maakt inzichtelijk hoe het geleerde toegepast is in de praktijk.

 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken vanuit het idee dat een geheel meer is dan de som van de losse delen.

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?
 • Bachelor werk- en denkniveau binnen een gespecialiseerde richting (ergo, ortho, psychiatrische verpleegkunde)

 • Kennis van en inzicht in ontwikkelingspsychologie en sociaal emotionele ontwikkeling. 

 • Kennis van registratie- en observatieprogramma’s of bereid zijn deze te verwerven

 • (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Benodigde competenties
 • Klantgerichtheid

 • Methodisch-planmatig werken

 • Samenwerking

 • Zelfhantering

 • Coachen en ontwikkelen

 • Creativiteit

 • Initiatief

 • Leervermogen

 • Netwerken

 • Richting geven

 • Stressbestendigheid

 • Visie

 • Zelfzorg

Interesse?

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe) medewerker aan een gedeeld doel. Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving. Bekijk hier ons medewerkersprofiel. Gerichte sollicitaties kunnen vanaf nu tot 28 april. Wij reageren snel, opstartdatum is bespreekbaar van nu tot augustus 2022

bottom of page