top of page
Image by Toa Heftiba

VACATURE

Inhoudelijke Coördinator

Binnen welke kaders ben ik werkzaam?

Als psychomotorische therapeut maak je deel uit van het team dagbesteding en sta je samen met de creatief therapeut, de pedagogen dagbesteding , ziekenhuisschool Radar en Arktos in voor een kansrijk aanbod aan 18 jongeren binnen veilig verblijf.

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

Als psychomotorische therapeut ga je via de interesses en ervaringen van de jongeren  aan de slag om therapeutische noden te detecteren. Je toetst af hoe en welke hulp kan opgestart worden die de jongere aanvaard. Je verkend deze hulp en zet de nodige stappen naar het slagen van deze reguliere hulp. Dit alles doe je in nauw overleg met het hele team.

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

De psychomotorisch therapeut ontvangt hiërarchisch leiding van de zorgverantwoordelijke. De psychomotorisch therapeut geeft zelf geen leiding, maar kan in voorkomende situaties stagiaires functioneel begeleiden.

Wat moet ik bereiken?
Wat moet ik doen om de doelen te bereiken?
Therapeutisch plan van aanpak opstellen

Het vastgestelde therapeutisch plan van aanpak is uitgevoerd zodat de gewenste (behandel)doelstellingen bereikt zijn.

 • Voert het therapeutisch plan van aanpak uit door inzet van passende activiteiten, al dan niet in groepsverband.

 • Koppelt tijdig informatie terug aan het begeleidingsteam, gezin en overige in- en externe betrokkenen.

 • Evalueert periodiek het effect van de therapeutische behandeling conform de gemaakte afspraken. 

 • Zorgt voor een veilige en prettige omgeving voor de therapeutische behandeling.

 • Kan in specifieke situaties begeleidingstaken op zich nemen. In voorkomende gevallen zal er sprake zijn van een combinatie van behandelen en begeleiden

Therapeutisch plan van aanpak realiseren

Het vastgestelde therapeutisch plan van aanpak is uitgevoerd zodat de gewenste
(behandel)doelstellingen bereikt zijn.

 • Voert het therapeutisch plan van aanpak uit door inzet van passende activiteiten, al dan niet in groepsverband.

 • Bewaakt uitgezette lijn en behandelcontext; monitort de te behalen therapeutische (behandel)doelen, signaleert hierbij afwijkingen in de behandelcontext en doet voorstellen ter verbetering.

 • Doet voorstellen ten behoeve van het al dan niet inschakelen van specialisten/ behandelaars.

 • Koppelt tijdig informatie terug aan het begeleidingsteam, gezin en overige in- en externe betrokkenen.

 • Evalueert periodiek het effect van de therapeutische behandeling conform de gemaakte afspraken.

 • Zorgt voor een veilige en prettige omgeving voor de therapeutische behandeling.

Diagnostiek en observatie verrichten

De therapeut zelf verricht geen diagnostiek, maar observeert zodanig dat inzichtelijk is welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

 • Observeert met vak gerelateerde middelen.

 • Legt de bevindingen vast in een rapportage.

 • Draagt bij in het opstellen van een breed diagnostisch bilan

 • Doet voorstellen ten behoeve van het al dan niet inschakelen van specialisten/ behandelaars.

Kennis delen en ontwikkelen

Houdt de eigen kennis actief op peil en deelt opgedane kennis met (nieuwe) collega’s.

 • Volgt ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.

 • Participeert actief in de ondersteuningsstructuur. 

 • Maakt inzichtelijk hoe het geleerde toegepast is in de praktijk.

 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?
 • Master of gelijkwaardig door ervaring

 • Kennis van psychomotorische ontwikkeling

 • Kennis van en inzicht van het betreffende therapeutische vakgebied.

 • Kennis van de gangbare diagnostische classificatiesystemen in de geestelijke gezondheidszorg

 • Kennis ontwikkelingspsychologie

Specifieke functiekenmerken
 • Tewerkstelling bespreekbaar tussen 20 en 30u

 • Werken vanuit een open, ervaringsgerichte houding

 • Steeds op verkenning om aansluiting te vinden op het belevings- en motivatieniveau van de jongeren

 • Samen op zoek naar ingangspoorten

Benodigde competenties
 • Klantgerichtheid

 • Methodisch-planmatig werken

 • Samenwerking

 • Creativiteit

 • Innoverend vermogen

Interesse?

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe) medewerker aan een gedeeld doel. Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving. Bekijk hier ons medewerkersprofiel. Gerichte sollicitaties kunnen vanaf nu tot 28 april. Wij reageren snel, opstartdatum is bespreekbaar van nu tot augustus 2022

bottom of page