Image by Toa Heftiba

VACATURE

Psychomotorisch therapeut

Binnen welke kaders ben ik werkzaam?

De functie psychomotorisch therapeut kenmerkt zich door het aanbieden van therapieprogramma’s voor individuele en groepen jongeren met als doel gedragsverandering en/of –beleving of het verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen.

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

Het opstellen en uitvoeren van een therapeutisch plan van aanpak welk bijdraagt aan stabilisatie of opheffing van stagnaties in de (fysieke en mentale) ontwikkeling van de jongeren. Het verrichten van observatie(s) ten behoeve van het nemen van vervolgstappen.

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

De psychomotorisch therapeut ontvangt hiërarchisch leiding van de zorgverantwoordelijke.

De psychomotorisch therapeut geeft zelf geen leiding, maar kan in voorkomende situaties stagiaires functioneel begeleiden.

Wat moet ik bereiken?
Wat moet ik doen om de doelen te bereiken?
Therapeutisch plan van aanpak opstellen

De specifieke problematiek, mogelijkheden en behoeften van de jeugdige zijn in kaart gebracht en vertaald naar een passend geformuleerd therapeutisch plan van aanpak.

 • Stelt zich op de hoogte van achtergrondinformatie en het voorgestelde behandeldoel van jongeren.

 • Verricht observatie(s), eventueel samen met het begeleidingsteam of het gezin, en vertaalt dit naar een therapeutisch behandelplan.

 • Bespreekt en stemt het therapeutisch plan van aanpak af met het gezin en overige in- en extern betrokkenen (gedragswetenschapper of kind- en jeugdpsychiater).

 • kan in specifieke situaties begeleidingstaken op zich nemen. In voorkomende gevallen zal er sprake zijn van een combinatie van behandelen en begeleiden

Therapeutisch plan van aanpak realiseren

Het vastgestelde therapeutisch plan van aanpak is uitgevoerd zodat de gewenste
(behandel)doelstellingen bereikt zijn.

 • Voert het therapeutisch plan van aanpak uit door inzet van passende activiteiten, al dan niet in groepsverband.

 • Bewaakt uitgezette lijn en behandelcontext; monitort de te behalen therapeutische (behandel)doelen, signaleert hierbij afwijkingen in de behandelcontext en doet voorstellen ter verbetering.

 • Doet voorstellen ten behoeve van het al dan niet inschakelen van specialisten/ behandelaars.

 • Koppelt tijdig informatie terug aan het begeleidingsteam, gezin en overige in- en externe betrokkenen.

 • Evalueert periodiek het effect van de therapeutische behandeling conform de gemaakte afspraken.

 • Zorgt voor een veilige en prettige omgeving voor de therapeutische behandeling.

Diagnostiek en observatie verrichten

De therapeut zelf verricht geen diagnostiek, maar observeert zodanig dat inzichtelijk is welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

 • Observeert met vak gerelateerde middelen.

 • Legt de bevindingen vast in een rapportage.

 • Adviseert op basis van bevindingen over te nemen vervolgstappen.

Kennis delen en ontwikkelen

Houdt de eigen kennis actief op peil en deelt opgedane kennis met (nieuwe) collega’s.

 • Volgt ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.

 • Participeert actief in de ondersteuningsstructuur.

 • Maakt inzichtelijk hoe het geleerde toegepast is in de praktijk.

 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?
 • Minimaal bachelor werk- en denkniveau.

 • Kennis van en inzicht van het betreffende therapeutische vakgebied.

 • Kennis van de gangbare diagnostische classificatiesystemen in de geestelijke gezondheidszorg

 • Kennis ontwikkelingspsychologie

 • Kennis van groepsdynamische processen.

Specifieke functiekenmerken
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor calamiteiten en/of algemene bijzonderheden.

 • waarnemen van avond-, nacht- en weekendpermanentie in beurtelings systeem

 • vervangt in een duale leidingsvorm de directeur bij diens afwezigheid

Benodigde competenties
 • Klantgerichtheid

 • Methodisch-planmatig werken

 • Samenwerking

 • Zelfhantering

 • Coachen en ontwikkelen

 • Creativiteit

 • Initiatief

 • Innoverend vermogen

 • Kwaliteits en resultaatgericht zijn

 • Leervermogen

 • Netwerken

 • Richting geven

 • Stressbestendigheid

 • Visie

 • Verantwoordelijkheid

 • Zelfzorg

Interesse?

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe) medewerker aan een gedeeld doel. Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving. Bekijk hier ons medewerkersprofiel. Solliciteren kan tot 26 september 2021.