top of page
Image by Toa Heftiba

VACATURE

Welzijnspsycholoog

Binnen welke kaders ben ik werkzaam?

De (arbeids)psycholoog is als stafmedewerker verbonden en adviseert, analyseert en begeleid alle medewerkers. Je geeft gericht aandacht voor alle medewerkers binnen Heem met het oog op welzijn en werkbaar werk. Dit doe je preventief zowel als curatief. Je treedt tevens op als interne preventieadviseur. Dit met inachtneming van de beleidskaders op het gebied van organisatie, accommodatie, hulpverlening en personeelsbeleid. 

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

De arbeidspsycholoog  ondersteunt Heem vzw en zijn medewerkers om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van hun capaciteit en potentieel. Dit vanuit een coachende en open basishouding. Als preventieadviseur psycho sociale aspecten doe je de nodige vaststellingen en adviseert ism de externe preventiedienst de nodige beleidsmaatregelen.

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

De arbeidspsycholoog ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur en werkt binnen een multidisciplinair kader samen met het team verantwoordelijken en begeleiders.  

Als preventieadviseur heeft hij een onafhankelijke adviserende functie naar zowel werkgever als werknemers. In geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de hiërarchische lijn beroep te doen, neemt hij zelf de nodige maatregelen om de oorzaken van gevaar of hinder te verhelpen.

Wat moet ik bereiken?
Wat moet ik doen om de doelen te bereiken?
Therapeutisch plan van aanpak opstellen

Beleid implementeren en bewaken, zodanig dat de voor de afdeling geformuleerde inhoudelijke- en zorgdoelstellingen zijn behaald.

 • Vertaalt het organisatiebeleid in een afdelingsbeleid door middel van een jaarplan, inclusief inhoudelijk zorgwerking en individuele trajecten .

 • Voert het goedgekeurde jaarplan uit; draagt zorg voor de kwaliteit en de voortgang van activiteiten, bewaakt de uitvoering van de processen.

 • Bewaakt de goede bediening van kinderen/ jongeren en ouders, en de uitvoering van behandelplannen. 

 • Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid en overlegt hierover met betrokkenen.

 • Rapporteert conform de afspraken uit het kwaliteitssysteem.

 • Evalueert naleving en resultaten van de afdeling, (gewijzigd) beleid en instrumentarium, signaleert en werkt verbeteringsmogelijkheden uit.

 • Initieert en neemt deel aan relevante overleg- en samenwerkingsvormen.

Therapeutisch plan van aanpak realiseren

Samen met de werkgever een preventiebeleid uitwerken voor het psychosociale welzijn van de werknemers. Hij speelt bovendien een actieve rol als dat preventiebeleid faalt en de werknemers vinden dat ze het slachtoffer zijn van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en discriminatie. Je verstrekt advies, opvang en hulp aan die werknemers.

 • Treedt binnen de gegeven regelgeving adviserend op t.a.v. het bestuursorgaan, de directie en de personeelsleden om een coherente, effectieve en efficiënte toepassing van welzijn op het werk te verkrijgen, voorkoming van arbeidsongevallen, risicobeheersing, overleg en vorming te verzekeren.

 • maakt zelf veiligheidsinstructies op of adviseert bij het opmaken ervan 

 • motiveert het personeel in het kader van het preventiebeleid, wijst op vorming- en opleidingsmogelijkheden;

 • doet voorstellen inzake prioritaire acties; 

 • onderzoekt arbeidsongevallen en formuleert voorstellen ter voorkoming van arbeidsongevallen;

 • Uitvoeren van (wettelijke) administratieve taken 

 • Verzekert de coördinatie met de externe dienst door alle nuttige info te verstrekken die zij nodig heeft voor het vervullen van haar opdracht. Verwijzend naar het identificatiedocument. 

 • Zorgen dat de werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte, de eerste hulp en de dringende verzorging krijgen

 • de afdelingen en werkposten onderzoeken telkens wanneer een medewerker wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico’s of nieuwe risico’s; 

 • Ten minste éénmaal per jaar een grondig onderzoek verrichten van alle arbeidsplaatsen en van alle werkposten; 

 • Zelf analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren onder de voorwaarden bepaald door de wetgeving

 • In geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de hiërarchische lijn beroep te doen, zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of hinder te verhelpen.

Diagnostiek en observatie verrichten

De therapeut zelf verricht geen diagnostiek, maar observeert zodanig dat inzichtelijk is welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

 • Observeert met vak gerelateerde middelen.

 • Legt de bevindingen vast in een rapportage.

 • Adviseert op basis van bevindingen over te nemen vervolgstappen.

Kennis delen en ontwikkelen

Houdt de eigen kennis actief op peil en deelt opgedane kennis met (nieuwe) collega’s.

 • Volgt ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.

 • Participeert actief in de ondersteuningsstructuur.

 • Maakt inzichtelijk hoe het geleerde toegepast is in de praktijk.

 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?
 • Minimaal bachelor werk- en denkniveau.

 • Kennis van en inzicht van het betreffende therapeutische vakgebied.

 • Kennis van de gangbare diagnostische classificatiesystemen in de geestelijke gezondheidszorg

 • Kennis ontwikkelingspsychologie

 • Kennis van groepsdynamische processen.

Specifieke functiekenmerken
 • Je durft naar mensen toe te stappen

 • Hands-on aanpak, actiegericht

 • Ervaring in werken met agressie/dreiging en trauma strekt tot aanbeveling

Benodigde competenties
 • Positiviteit

 • Klantgerichtheid

 • Samenwerking

 • Coachen en ontwikkelen

 • Initiatief

 • Kwaliteit en resultaatgericht zijn

 • Verantwoordelijkheid

Interesse?

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe) medewerker aan een gedeeld doel. Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving. Bekijk hier ons medewerkersprofiel. Gerichte sollicitaties kunnen vanaf nu tot 28 april. Wij reageren snel, opstartdatum is bespreekbaar van nu tot augustus 2022

bottom of page