top of page
Image by Toa Heftiba

VACATURE

Verantwoordelijke verblijfsgroepen

Binnen welke kaders ben ik werkzaam?

De verantwoordelijke verblijfsgroepen is verantwoordelijk voor de organisatie van de verblijfsgroepen en hun medewerkers zodat deze in de mogelijkheid zijn om jongeren en hun belangrijke steunfiguren in veiligheid en met oog voor ieders welzijn te ondersteunen. Een goed en effectief werkklimaat is hiervoor essentieel. De verantwoordelijke verblijfsgroep is in dit kader bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en wet en regelgeving.

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

Het mee vormgeven, realiseren van en adviseren aan en over het beleid. Het geven van leiding, sturing en coachen van medewerkers van de afdelingen vanuit een inhoudelijke achtergrond/visie.

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

De verantwoordelijke verblijfsgroepen ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur.

De verantwoordelijke verblijfsgroepen geeft in een duale leiderschapsvorm tezamen met de zorgverantwoordelijke(n) hiërarchisch leiding aan de verschillende teams en draagt eindverantwoordelijkheid over de begeleidingsteams verblijf.

Wat moet ik bereiken?
Wat moet ik doen om de doelen te bereiken?
Beleidsontwikkeling

Beleid mee ontwikkelen, zodanig dat de organisatie beschikt over relevante en juiste informatie voor beleidsvorming en product- en dienstontwikkeling ten aanzien van de doelgroep. Relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied opvolgen zodat het beleid aansluit bij de eisen die aan de organisatie gesteld worden.

 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, trends en behoeften, welke van invloed zijn op de doelgroep en de afdelingen.

 • Vertaalt dit naar mogelijkheden en consequenties voor de eigen organisatie en legt dit voor aan de directie ten behoeve van beleidsvorming/ jaarplan.

 • Adviseert de directie omtrent het te voeren beleid voor de afdelingen.

 • Geeft mede vorm aan het beleid door te fungeren als brugfunctie tussen de directie en de medewerkers en beoordeeld voorstellen op realiseerbaarheid.

 • Adviseert de directie over verbeteringen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteuning aan de doelgroep.

Beleid implementeren en bewaken

Beleid implementeren en bewaken, zodanig dat de voor de afdeling geformuleerde organisatorische doelstellingen zijn behaald.

 • Vertaalt het organisatiebeleid in een afdelingsbeleid door middel van een jaarplan inclusief begroting, resultaten en werkzaamheden voor iedere afdeling.

 • Voert het goedgekeurde jaarplan uit; draagt zorg voor de kwaliteit en de voortgang van activiteiten, bewaakt de uitvoering van de processen.

 • Bewaakt de goede omgang met jongeren en hun steunfiguren volgens de manier eigen aan Heem.

 • Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid en overlegt hierover met betrokkenen.

 • Bewaakt het toegekende budget (financieel en personeelsmatig) en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/ of overschotten.

 • Rapporteert trimestrieel over de realisatie van de resultaatafspraken en budget.

 • Evalueert naleving en resultaten van de afdeling, (gewijzigd) beleid en instrumentarium, signaleert en werkt verbeteringsmogelijkheden uit.

 • Initieert en neemt deel aan relevante overleg- en samenwerkingsvormen.

Afdeling aansturen

Afdeling aansturen, zodanig dat medewerkers gemotiveerd, geïnspireerd en gecoacht zijn en hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen binnen een efficiënt en effectief werkende afdeling hebben gerealiseerd.

 • Schept randvoorwaarden voor het geven van sturing op resultaten en op individuele ontwikkeling in lijn met de organisatiedoelen.

 • Verwoordt verwachtingen richting de afdeling ten aanzien van de bijdrage aan Heem vzw.

 • Wisselt van stijl en gedrag om bewustwording bij anderen te realiseren in het kader van verdere professionele ontwikkeling.

 • Creëert een cultuur binnen de afdeling waarin conflicten en knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en op constructieve wijze worden opgelost.

 • Creëert de benodigde randvoorwaarden voor een gunstig leerklimaat binnen het organisatieonderdeel.

 • Stimuleert de interne afstemming en samenwerking over de grenzen van de afdeling om de patiënten optimaal te kunnen bedienen.

 • Zorgt voor de operationele uitvoering van het personeelsbeleid.

 • continu bezig zijn met je eigen werking te verbeteren, zich laten coachen over eigen functioneren, bijscholing volgen in functie hiervan

 • doordacht reageren in situaties van stress

 • vaardig zijn in informaticatoepassingen office, outlook en bereid zijn continu kennisverwerving te doen

 • vanuit een helikopterperspectief de werking observeren en situaties analyseren

 • concrete taken van andere medewerkers overnemen als de omstandigheden daartoe nopen

 • verlenen van tussenkomst om een dringend probleem op te lossen, ook buiten de diensturen

Netwerk onderhouden en uitbreiden

Netwerk onderhouden en uitgebreid, zodanig dat relevante samenwerkingsrelaties zijn aangegaan en de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie optimaal bevorderd is.

 • Behartigt de belangen en vertegenwoordigt de organisatie in in- en externe contacten.

 • Bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante contacten (ketenpartners en financiers) en zet het netwerk actief in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

 • Signaleert en onderzoekt mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden en brengt deze, na goedkeuring, tot stand.

 • Verzamelt en genereert actief informatie binnen regionale en/ of lokale netwerken en vertaalt deze naar relevante informatie voor de organisatie.

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?
 • Minimaal bachelor werk- en denkniveau.

 • Kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg/veilig verbijf.

 • Kennis van wet- en regelgeving Opgroeien.

 • Kennis van leiderschapsstijlen en managementtechnieken.

Specifieke functiekenmerken
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor calamiteiten en/of algemene bijzonderheden.

 • waarnemen van avond-, nacht- en weekendpermanentie in beurtelings systeem

 • vervangt in een duale leidingsvorm de directeur bij diens afwezigheid

 • ervaring in een functie met leidinggevende verantwoordelijkheid 

Benodigde competenties
 • Klantgerichtheid

 • Methodisch-planmatig werken

 • Samenwerking

 • Zelfhantering

 • Coachen en ontwikkelen

 • Delegeren

 • Initiatief

 • Innoverend vermogen

 • Kwaliteits en resultaatgericht zijn

 • Leervermogen

 • Netwerken

 • Richting geven

 • Stressbestendigheid

 • Visie

 • Verantwoordelijkheid

 • Zelfzorg

Interesse?

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe) medewerker aan een gedeeld doel. Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving. Bekijk hier ons medewerkersprofiel. Gerichte sollicitaties kunnen vanaf nu tot 28 april. Wij reageren snel, opstartdatum is bespreekbaar van nu tot augustus 2022

bottom of page